Alkoholový čistič povrchů 1 l

Alkoholový čistič povrchů s obsahem 90 % ethanolu.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 160 Kč
Cena bez DPH: 132 Kč
skladem

Popis zboží

Alkoholový čistič povrchů s obsahem 90 % ethanolu.

Použití: Na veškeré nesavé povrchy, které chceme čistit nebo odmastit.

Aplikace nejlépe rozprašováním, nebo otíráním.

Poté necháme odpařit alkohol.

Povrch je čistý a bez mastnoty.

Složení: ethanol < 90 %, peroxid vodíku < 0,2 %, < 0,6 % kationtové povrchově aktivní látky (Benzyl-C12-14-alkyldimethylamonium-chlorid), voda

NEBEZPEČÍ : Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem,
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Výrobní, popř. odbytová firma ručí za stálou kvalitu výrobku, ne však za chyby způsobené špatným použitím.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí.

 

Parametry a specifikace

Objem
1 l

Přidat hodnocení

Vladimíra P.

23. 7. 2021  07:34

Kvalitní výrobek, splnil naše očekávání

Vladimíra P.

23. 7. 2021  07:33

Kvalitní výrobek, splnil naše očekávání

Irina B.

5. 5. 2021  10:10

Vše jsem popsala v hlavním ohodnoceni Free Way

Tento web používá soubory cookies. Dalším používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá soubory cookies. Dalším používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací