Alkoholový čistič povrchů 500 ml s rozprašovačem

Alkoholový čistič povrchů s obsahem 90 % ethanolu.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 150 Kč
Cena bez DPH:123 Kč
skladem
4.83 3

Popis zboží

Alkoholový čistič povrchů s obsahem 90 % ethanolu.

Použití: Na veškeré nesavé povrchy, které chceme čistit nebo odmastit.

Aplikace nejlépe rozprašováním, nebo otíráním.

Poté necháme odpařit alkohol.

Povrch je čistý a bez mastnoty.

Složení: ethanol < 90 %, peroxid vodíku < 0,2 %, < 0,6 % kationtové povrchově aktivní látky (Benzyl-C12-14-alkyldimethylamonium-chlorid), voda

NEBEZPEČÍ : Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem,horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Revize Bezpečnostního listu : 24.2.2023

 

Výrobní, popř. odbytová firma ručí za stálou kvalitu výrobku, ne však za chyby způsobené špatným použitím.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí.

 

Parametry a specifikace

Objem
500 ml

23. 7. 2021  07:34

Kvalitní výrobek, splnil naše očekávání

23. 7. 2021  07:33

Kvalitní výrobek, splnil naše očekávání

5. 5. 2021  10:10

Vše jsem popsala v hlavním ohodnoceni Free Way

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies