Bělící prostředek PERCARBONAT - PROFI 3 kg

Perkarbonát sodný je skvělý pomocník na zachování a rozjasnění jasně bílé barvy prádla, narozdíl od optických rozjasňovačů na textilu nevytváří pouze imitující vrstvu čistotné bělosti. Zabraňuje šednutí prádla.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 580 Kč
Cena bez DPH:479 Kč
skladem

Popis zboží

Přípravek PERCARBONAT je určen k šetrnému odstraňování skvrn a nebo k bělení bílého prádla.

Složení produkti: jedná o sodu obohacenou o kyslík (tedy percarbonát sodný), který se při styku s vodou rozkládá na vodu, bělicí a dezinfekční kyslík a uhličitan sodný.

Veškeré vzniklé látky jsou zcela nezávadné, PERCARBONÁT je proto ekologickou alternativou běžných bělících přípravků na bázi chlóru.

Jedná se o prací sodu obohacenou kyslíkem a je plně biologicky odbouratelný. Při použití se rozkládá na vodu, kyslík a uhličitan sodný.

Možné požití:

  • při praní bílého prádla v pračce přidejte 1 - 2 lžíce PERCARBONÁTU k pracímu prášku,
  • silně znečištěné prádlo namočte do teplé vody, rozpusťte 1-2 lžíce PERCARBONÁTU a nechte působit delší dobu, poté prádlo vyperte běžným způsobem, jak jste zvyklí
  • je účinný při teplotách od 40°C a více.

Silně pěnící prostředek !

Složení: 100% perkarbonát sodný (soda obohacená kyslíkem)

Vyrobeno v České republice.

Nebezpečí:

  • H272 Může zesílit požár; oxidant.
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • H302 Zdraví škodlivý při požití.
  • P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu . P401 Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies