B.G.S. na čištění skla krbových vložek - GEL (superkoncentrát) 10 l

Jde o jeden z nesilnějších a nejúčinnějších přípravků na trhu, který se ředí pouze vodou.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 3.990 Kč
Cena bez DPH:3.297 Kč
skladem

Popis zboží

Jde o jeden z nesilnějších a nejúčinnějších přípravků na trhu, který se před použitím ředí pouze vodou.

Je speciální koncentrovaný čistící prostředek na zakouřená a znečištěná skla krbových vložek a kamen.

Má silné odmašťovací a čistící účinky.

Je vyroben v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Použití

Přípravek koncentrát B.G.S. lze použít dle stupně znečištění i v koncentrované formě, anebo naředěný vlažnou vodou v poměru 1:3 až 1:10.

Prostředek se rovnoměrně nanese a rozetře na skleněnou plochu krbové vložky a nechá chvíli působit. Doporučujeme nanášet a čistit houbičkou na mytí nádobí.

Poté se uvolněná špína setře čistým hadrem nebo papírovým ubrouskem. K ředění přípravku doporučujeme použít ředící FREE WAY láhev se stupnicí.

Zamezte stékání naředěného koncentrátu do těsnění skla krbové vložky.

NEPOUŽÍVAT na místa , kde je sklo barveno (uvedeno výrobcem).

NEPOUŽÍVAT na hlíníkové okrasné lišty. Vždy použijte ochranné rukavice.

Nebezpečí! Obsahuje hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Obsahuje: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty

Revize Bezpečnostního listu  : 22. 5. 2023 / 4.0

Parametry a specifikace

Objem
10 l

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies