Clementine modrá 3 l

Clementine je jeden z nejsilnějších prostředků - koncentrátů na trhu určený na ruční mytí nádobí, mytí a vytírání podlah a veškerých znečištěných povrchů.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 1.001 Kč
Cena bez DPH:827 Kč
skladem
5.00 1

Popis zboží

Clementine je jeden z nejsilnějších prostředků - koncentrátů na trhu určený na ruční mytí nádobí, mytí a vytírání podlah a veškerých znečištěných povrchů.

Je superkoncentrát, který obsahuje více než 55 % aktivních složek. Při zředění Clementiny vodou získáte několikanásobné množství vysoce účinného mycího prostředku.

Jedinečný prostředek na ruční mytí nádobí, vytírání a veškerý úklid. Silně pěnící koncentrát s bohatou a stabilní pěnou. Dosahuje vynikajícího čistícího a odmašťovacího účinku, obsahuje citrusovou vůni.

Při zředění vodou 1:5 tak získáte šestinásobné množství vysoce účinného prostředku na ruční mytí nádobí či vytírání.

Zanechá vaše nádobí čisté a lesklé. Skvělé výsledky tohoto mycího a odmašťovacího prostředku potvrzují i výsledky talířových testů.

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Použití

Ve Free Way ředící láhvi zřeďte 1 díl koncentrátu CLEMENTINE s 5 díly vody. Takto získaný roztok dávkujte do mycí lázně obvyklým způsobem, pumpičkou nebo můžete dávkovat cca. 1 kávovou lžičku na 5 litrů vody.

Rozpočet ceny

balení(l)množství roztoku po
naředěnívodou v poměru 1:10 (litry)
cena za koncentrát
(Kč vč. DPH)
Skutečná cena cena za 1 litr naředěného
výrobku vodou v poměru 1:10 (Kč vč. DPH)
111357,-14,30
3331001,-13,40
5551600,-12,80
101103080,-12,30
252757280,-12,00

Rozpočet ceny

balení
(l)
množství roztoku po naředění
vodou v poměru 1:20 (litry)
cena za koncentrát
(Kč vč. DPH)
Skutečná cena cena za 1 litr naředěného
výrobku vodou v poměru 1:20 (Kč vč. DPH)
121357,-7,50
3631001,-7,00
51051600,-6,70
102103080,-6,40
255257280,-6,10

Nebezpečné látky: Alkoholy C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli Benzenesulfonová kyselina, 4-C10-13-sec-alkyl deriváty Amidy, C8-18 (sudá čísla) a C18-nesat., N,N-bis(hydroxyethyl), Alkoholy, C9-11, rozvětvené a lineární, ethoxylované

Nebezpečí. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, Uchovávejte mimo dosah dětí, Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly, Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

EUH208 Obsahuje D-Limonen, Terpineol, acetát, Nopyl acetát, Terpineol, p-mentha-1,4(8)-dien, α-hexylcinnamaldehyd, Citral. Může vyvolat alergickou reakci.

Složky podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech: 30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, 15 % nebo více, avšak méně než 30 % neiontové povrchově aktivní látky, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, parfém, Citral, Geraniol, Hexyl Cinnamal, D-Limonene, Linalool

Datum revize/verze č.: 25.11.2022/2.0

Parametry a specifikace

Objem
3 l

17. 9. 2021  09:51

Zákazník produkt doporučuje.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies