FW Bělící prací prostředek - PROFI - 2 kg - AKCE

Perkarbonát sodný je skvělý pomocník na zachování a rozjasnění jasně bílé barvy prádla, narozdíl od optických rozjasňovačů na textilu nevytváří pouze imitující vrstvu čistotné bělosti. Zabraňuje šednutí prádla.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 360 Kč
Cena bez DPH:297 Kč
skladem

Popis zboží

PROFI bělící prostředek na prádlo a odstraňovač skvrn - PERCARBONAT

Perkarbonát sodný neboli také pevný peroxid vodíku se vyrábí z krystalické sody a peroxidu vodíku, původem z přírodních surovin jako je sůl, voda, křída. Jakmile se perkarbonát rozpustí ve vodě, rozkládá se na krystalickou sodu, která je povrchově aktivním činidlem a peroxid vodíku, který je bělidlem na bázi kyslíku.

Perkarbonát sodný působí jako velmi účinné bělidlo na bázi kyslíku a odstraňuje skvrny vč. odolných od čaje, kávy, červeného vína, trávy, ovoce, potu, krve apod. Je ideální k přirozenému udržení bělosti vašeho prádla i po větším počtu pracích cyklů, neboť brání šednutí prádla kvůli vodnímu kameni. Také účinně odstraňuje pachy.

Tento výrobek neobsahuje chlor ani fosfáty, které škodí životnímu prostředí.

Jedná se o prací sodu obohacenou kyslíkem a je plně biologicky odbouratelný. Při použití se rozkládá na vodu, kyslík a uhličitan sodný.

Použití:

přidejte do bubnu pračky 1 lžíci na 4 - 5 kg prádla nebo 2 lžíce při odolnějších skvrnách anebo rozpusťte v trošce vody a aplikujte přímo na skvrny, případně prádlo do roztoku nejprve namočte a pak vyperte. Perte minimálně na 40 °C, ideálně na 60 °C.

 

OZNAČENÍ PODLE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné složky: Uhličitan sodný, peroxihydrát CAS: 15630-89-4

H272 - Může zesílit požár; oxidant.H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.P220 - Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P370 + P378 - V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu.P401 - Skladujte v suchých skladech při teplotě max. do 40°C

 

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies