Gepard SR 1 l

Gepard SR je speciální silně koncentrovaný čístič pro veškeré hladké typy podlah a podlahových krytin, tj. linoleum, plastické krytiny, PVC, dřevo, mramor, kámen, dlažby.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 448 Kč
Cena bez DPH:370 Kč
skladem

Popis zboží

Gepard SR je speciální silně koncentrovaný čístič pro veškeré hladké typy podlah a podlahových krytin, tj. linoleum, plastické krytiny, PVC, dřevo, mramor, kámen, dlažby.

Odstraňuje i extrémní znečištění povrchu a je určen na silné znečištění a generální úklidy. Obsahuje speciální látky, které zvýší účinek leštícího přípravku GEPARD HV.

Vyrobeno v České republice, podléhá stálé kontrole kvality.

Při naředění vodou v poměru 1:10 získáte z 1 litru koncentrátu celkem 11 litrů silně čistícího přípravku. Ten poté dávkujte do mycí lázně. Cena 1 litru naředěného přípravku v poměru 1:10 je 39,- Kč !

Použití

Dle stupně znečištění zředíme koncentrát GEPARD SR v poměru 1:10 (při silném znečištění), 1:20 (při středním znečištění) až 1:30

Při silném znečištění necháme GEPADR SR působit 5-10 minut. Podlahu poté omyjeme teplou vodou.

 

Upozornění :

Nebezpečí. Obasahuje Hydroxid sodný. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku.

Obsahuje: < 5 % neiontové povrchově aktivní látky.

Revize Bezpečnostního listu: 24. 2. 2023 / 5.0

Parametry a specifikace

Objem
1 l

Dosud nebylo zveřejněno žádné hodnocení.

Položit nový dotaz

Dosud nebyl zveřejněný žádný dotaz.

Doporučujeme přikoupit

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete FREE WAY, odbytová a výrobní společnost s.r.o.

Spravovat cookies