Alkoholový čistič povrchů

Alkoholový čistič povrchů s 80 % obsahem ethanolu.

Výběr varianty Počet kusů
Cena s DPH: 170 Kč
Cena bez DPH: 140 Kč
skladem

Popis zboží

Použití: Na povrchy, které chceme očistit nanášíme nejlépe rozprašováním, nebo otíráním. Poté necháme odpařit alkohol. Povrch je čistý a odmašťený.

Složení: ethanol < 80 %, peroxid vodíku < 0,2 %, voda, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky.

NEBEZPEČÍ : Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem,
horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Výrobní, popř. odbytová firma ručí za stálou kvalitu výrobku, ne však za chyby způsobené špatným použitím.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí.

 

Přidat hodnocení

Dosud nebylo vloženo žádné hodnocení.

Tento web používá soubory cookies. Dalším používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá soubory cookies. Dalším používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací